Hemelvaart

Het meer dan bijzondere van Jezus’ Hemelvaart ligt in de onuitwisbare,  blijvende voetafdruk die Jezus naliet : zo diepgaand dat zijn leerlingen er op  vertrouwden dat de hoop die de Heer bij hen had opgewekt niet zou worden beschaamd. Dat deed hen met grote blijdschap naar Jeruzalem terugkeren.

In woord en daad had Jezus de grote lijnen uitgezet naar wat Hij het Rijk Gods noemde, herkenbaar aan grenzeloze dienstbaarheid en caritas, aan duurzame gerechtigheid en vrede. Voor de leerlingen was Jezus’ heengaan de aanzet om zijn inspiratie en bezieling levend te houden.

Bij zijn hemelvaart vertrouwt Hij de uitbouw van dit Godsrijk toe aan allen die de eeuwen door in zijn voetsporen treden. Jezus’ woorden bij het hemelvaartgebeuren houden dan ook een opdracht, een zending in. En om die aan te kunnen wordt kracht uit den hoge, de Adem van Gods Geest, toegezegd. 

Het is als wordt er met Jezus’ hemelvaart een brug geslagen tussen hemel en aarde. De hemel een voorraadschuur van het goede, een stuwmeer van geluk noemen houdt tegelijk het besef in dat wij er zelf voor verantwoordelijk zijn hier op aarde het goede te realiseren en het geluk te bevorderen. 

In de ononderbroken geschiedenis tussen God en de mensen bevinden wij ons ergens op de brug tussen de aarde en de hemel. En die is  gegrondvest op het stevig fundament waarvan Jezus de hoeksteen is geworden. Wij christenen dragen bij aan de draagkracht van deze verbinding tussen aarde en hemel door de onontbeerlijke bouwstenen van onze solidaire dienstbaarheid en grensverleggende caritas.     

Ontelbaar zijn zij die door hun levensgetuigenis de kostbare erfenis die Jezus naliet behartigd hebben. Tot op vandaag zien we het gebeuren dat mensen, zeker wanneer zij tot een zogeheten minderheidsgroep behoren, om hun geloofsovertuiging vervolgd, mishandeld en gedood worden. En dat is des te schrijnender omdat in die landen van het Midden Oosten de voetafdruk van de eerste christelijke gemeenschappen het grootst is.

Een kritische houding tegenover wat er zich daar afspeelt mag ons christenen niet vreemd zijn. Uit zo’n houding moet blijken dat de onuitwisbare voetafdruk die Jezus naliet een niet-aflatende uitnodiging is om in zijn spoor te blijven gaan en scheidsmuren en grenzen tussen mensen te helpen overbruggen.  

In de jaren negentig gaf de toen omstreden bisschop van Evreux, Jacques Gaillot, in een interview heel duidelijk zijn standpunt weer toen hij zei : “Mijn referentie en mijn inspiratie zijn voor alles het evangelie… Ik ben niet bang mijn handen vuil te maken, partij te kiezen voor de stemlozen, onrechtvaardigheden te bestrijden, mensenrechten te verdedigen.”

Het feest van Hemelvaart zegt ons aan dat wij slechts dan voor de wereld relevant zijn als wij ons laten inspireren door het evangelie. Dat maakt ons, christenen, bij alles wat wij in ons bewogen-zijn-om-mensen ondernemen, tot bruggenbouwers.

Laten wij op deze Hemelvaartsdag elkaar de lange adem toewensen van bezonnen wijsheid en gedegen aanpak om bij te dragen aan de realisatie van een stukje hemel op aarde.  

Daarom bidden wij in de dagen voor Pinsteren om de gaven van Gods Geest.

P. H. Van Tulder o.p.