Ontmoeting met de Kananese vrouw

Mt 15, 21-28

Het verhaal vertelt hoe Jezus, de wandelprofeet zich terug trekt in de verre bergstreek van Tyrus en Sidon. Dit is voorbij de grens van het erkende Joodse land op een 100-tal kilometer van Kafarnaüm, zijn vertrouwde stad. Hij ging er met zijn leerlingen heen  na, een crisismoment in zijn leven en inderdaad Jezus trekt zich terug uit een gevarenzone, na zijn optreden in Galilea. Onder de Joden was er immers een ambigue houding over zijn optreden , het volk hemelde Hem op om zijn wondere daden, maar de Farizeeën, het joodse establishment, nam aanstoot aan Hem, want Jezus noemde hen huichelaars ivm hun interpretatie van de Joodse reinigingsregels.

En precies in dit vreemde land, klinkt de roep van een Kananese , een heidense vrouw, om hulp voor haar zieke dochter. Na een pijnlijk zwijgen van Jezus, mogelijks door de Joodse Thoraregels  ivm omgang met vrouwen, scheept Hij  haar af en verklaart dat Hij  als profeet voor Israël, niets  voor  haar kan doen. Maar de vrouw blijft aandringen, alhoewel zij door haar aanspreektitel ‘ Zoon van David’ duidelijk beseft dat Jezus’  zending, in eerste instantie, alleen voor de Joden in Israël bedoeld was. Het verdere gesprek verloopt denigrerend en met een uitgesproken Joods standpunt, zegt jezus haar , dat enkel zij die van  Joodse   huize zijn, aan tafel mogen mee eten, dat honden (heidenen) niet gewenst zijn. Maar de vrouw anticipeert heel  gepast door te antwoorden dat de honden wel degelijk de tafelkruimels willen eten. Was Jezus’ stugge houding misschien dan toch beïnvloed door een vleugje Joods sektarisme, eigen aan die tijd of is sektarisme inherent aan alle tijden 

Hoe dan ook, de ontmoeting met die vrouw wordt  een keerpunt.  Blijkbaar had Jezus, zoals ieder mens, het gelaat van de ander nodig  om tot inzicht te komen, te groeien in zijn opdracht en grenzen te verleggen, aldus B. Standaert in zijn boek ‘De Jezusruimte’.

Door haar heel nederige houding van de vrouw, door haar erkennen van Jezus als ‘ de Heer’, kortom door haar groot geloof, wordt Jezus diep geraakt. Hij bevrijdt het kind van de boze geest.. en verbreekt meteen de band met het heidendom.

Deze vrouw speelt in Jezus leven een profetische rol. Dit verhaal, evenals dat van de heidense honderdman, creëert immers een klimaat om zijn Messiaanse zending uit te breiden naar niet-Joden. Die openheid wordt meteen het grote discussiepunt van de jonge kerk, en het zal Paulus zijn die definitief het universele karakter van Jezus’ boodschap, zal uit dragen naar de hele wereld.

En tenslotte, kan deze vrouw ook nog ons leven bevragen op twee domeinen: -1.  Kunnen wij nog nederig bidden, in geloof en vertrouwen, tot Jezus als de Heer?..2.  Kunnen de vele beelden van armen en vluchtelingen, ons nog uit onze comfortzone halen en ons bekeren tot wereldwijde barmhartigheid,… ondanks het verdriet om oorlog en terreur?

Dit evangelie, beste mensen, staaft mij in mijn overtuiging , dat ik me nog vele malen zal moet laten bekeren.. En ik hoop dan ook, dat ik die mensen-ook al is het een vreemde - mag ontmoeten…die me aanspreken… op wat ten diepste in me  leeft, opdat ik volop mens zou mogen worden,  naar het beeld van mijn God… gedragen  door zijn trouw en waarachtigheid.

Georges Devinck                    

 

Bronnen:                                        
preken.be ‘Wat wil je dat ik voor je doe ‘, E. Haelvoet, UP Leuven