Vierde Paaszondag

Beste zusters en broeders,

Ik vraag me soms af of wij het wel verdienen om ‘mens’ genoemd te worden. Als je de actualiteit bekijkt, zijn er zoveel dingen die erop wijzen dat de mens niet altijd echt mens is. Er is zoveel geweld. Er is zoveel barbarij.  Wij zijn zo dikwijls eerder een wolf voor elkaar dan een echte mens.

Is dat misschien de reden waarom Jezus, met wat ironie of toch minstens met humor  ons vandaag in het evangelie vergelijkt met schapen en lammeren.  Natuurlijk had Jezus voor zijn vergelijking even goed een ander beest kunnen gebruiken, een wilder beest… maar hij weet misschien heel goed dat de meeste mensen, door de dag, eerder op schapen en lammeren gelijken. De mens is verdeeld tussen enerzijds het verlangen om een individu te zijn en anderzijds wordt de mens zo dikwijls gedragen of gestuwd – méér dan hij wil – door een massagedrag, door volgzaamheid aan de groep.

 

Wij houden ervan dingen na te lopen, te imiteren, na te apen, de publieke opinie te volgen, tendenzen na te volgen. Wij zijn dikwijls volgzame schapen, die blèren, naargelang de gebeurtenissen van het moment. Onpersoonlijk. En daarom lijkt vandaag het beeld voor veel mensen toepasselijk van een schaap dat gedesoriënteerd is, dat nergens naar toegaat om – erger nog – dat naar het slachthuis wordt gebracht. 

 

Vandaag vergelijkt Jezus zich met een schaapherder.  Hij weet immers dat schapen een leidsman nodig hebben.  Ze hebben geen drijver nodig die hen naar de dood voert, maar naar groene weiden, naar plaatsen van leven.  Jezus is herder want hij roept.  Dat wij geroepen zijn.. daar hebben wij allemaal, ieder van ons, ervaring van, sinds wij kind waren.  Wat is een mens immers anders dan “een geroepen wezen”.  Kijk, toen we zelf nog niet konden spreken, toen wij nog niet “ik” konden zeggen of “jij”,… toen werden wij reeds aangesproken. Iemand zei toen : “jij” tegen ons, en daardoor bestaan wij !  Dat was – veronderstel ik – voor de meesten onder jullie hier – een woord dat jullie ouders uitspraken. Door ons “jij” te noemen werden wij vrije en verantwoordelijke mensen. 

Maar voor andere mensen, die NIET dit geluk gekend hebben, is het goed dat wij in herinnering brengen dat iemand roept, dat er een goede God is, een Welwillende, die niet ophoudt ons te roepen.  “ Wordt wie je bent, wordt mens. Ik roep jou. Luister naar mijn stem”.  

 

Dat is wat de Schrift on duidelijk maakt, wat het evangelie ons zegt, wat de schaapherder roept :  “ Het is goed dat jij bestaat”.  Jij, jij moet je niet vergelijken met een ander, jij moet géén schaap worden,  het is goed dat JIJ bestaat, JIJ, JIJ bestaat. 

 

Dit woord van God is gelukkig een menselijke stem geworden, de stem van Jezus, de goede herder.  Het was nodig dat er iemand opstond, in ons midden, om ons die woorden van de Schrift te herhalen, die woorden van God, het woord van de Vader, met een stem die wij kunnen beluisteren en herkennen. 

Het is aan de stem van de goede herder dat ieder van ons, wellicht, zich kan optrekken, zich kan inspireren, herboren worden, elke morgen.  De stem van Jezus is deze van de Goede Herder die ons roept, ons oproept.  En jullie weten waraan men een stem herkent : men herkent een stem aan haar timbre.  Het timbre is de kwaliteit zelf van de stem – door het timbre herkent men een persoon uit de duizend. 

 

Dat hebben jullie vast en zeker al dikwijls meegemaakt met mensen die jullie nabij en dierbaar zijn.  Je hoort hun stem, hun timbre, en je weet hen nabij.  Jezus heeft een bijzonder timbre, het timbre van het evangelie, - en “evangelie” wil zeggen : “goed nieuws”.  In feite betekent dit, dat telkens wanneer wij het woord horen dat ons zegt : “jij bestaat” – het is goed dat jij bestaat”  of: “ sta op, wordt wie je bent” .. dat wij dan het timbre mogen erkennen van Jezus, de goede herder.  

 

En wij worden niet alleen uitgenodigd om die stem te herkennen, maar om zelf dragers, woordvoerders, getuigen te worden van dit specifieke en originele timbre van het evangelie dat vreugde brengt, welwillendheid, zachtheid – het tegendeel van de wolf… 

 

Wanneer wij in dit weekend, overal in de wereld, bidden voor de roepingen, dat is dit om ons te herinneren dat elke mens slechts bestaat om geroepen te zijn en dat wij slechts bestaan om te antwoorden aan die oproep.  Er bestaat slechts één roeping, die voor elke mens dezelfde is : namelijk het timbre van het evangelie worden – de menslievendheid worden die Jezus ons heeft voorgeleefd. 

Om dat te doen moet je een beetje “zot” zijn, een beetje “origineel”.  We moeten geen kuddedier worden. Christen zijn is iets bijzonders zijn in deze wereld – een eigen stem zijn. 

De stem van de christen is een andere dan deze van het geweld, de woede, de wraak, het harde. De stem van de christen is niet deze van de droefheid of het pessimisme. 

De stem van God, die wij horen in Jezus, is de stem van de Welwillende. De  leerlingen van Jezus zijn doordrongen van die welwillendheid. Je hoort zelf hun “timbre” wanneer je kijkt naar hun daden !  Het zijn daden die zorg dragen, die vergeving aanbieden, die mensen optillen en verheffen – de stem van de christen, van de leerling, gaat uit BOVEN de jammerklachten. 

De stem die de andere beschuldigt, die de andere tot vijand maakt of tot slachtoffer is NIET de stem van het evangelie.  Het is hoogtijd, dat wij vandaag – méér dan ooit – en héél krachtig – het timbre van het evangelie horen.  Amen. 

Fr. Didier Croonenberghs.