3° Zondag van de vasten. A.

Joh. 4, 5 - 42.

Terecht kan men bij de confrontatie tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw van een opmerkelijke en gedurfde ontmoeting spreken. De evangelist merkt trouwens terloops heel koel op : “Joden onderhouden geen betrekkingen met de Samaritanen”.

De ontmoeting bij de bron van Jakob zou men een grenzen-verleggend of taboe-doorbrekend gebeuren kunnen noemen. En wel in tweevoudig opzicht.

 

In een samenleving door mannen bepaald was het ongepast je als man met een onbekende vreemde vrouw te onderhouden. Door dit toch te doen doorbreekt Jezus een eerste taboe.

En in gesprek gaan met een andersgelovige uit Samaria doet Hem als rechtgeaarde Jood een tweede grens verleggen. Uiteenlopende religieuze ideologieën waren immers toen reeds scheidingsmuren tussen mensen.

 

In de patriarchale, orthodox joodse samenleving van toen blijkt de vrouw een dubbel grensgeval te zijn. Vooreerst is zij als vrouw in die samenleving niet echt in tel, zij bevindt zich in een ondergeschikte positie. En vervolgens is ze als Samaritaanse voor de rechtgelovige joden een half-heidense.

De integrale versie van deze evangelietekst vermeldt zelfs dat deze vrouw tot in haar privéleven een grensgeval is want, afglijdend naar losbandigheid, overschrijdt ze de grenzen van het fatsoen. Maar hoe dan ook …

 

… in de ontmoeting met Jezus wordt de vrouw geconfronteerd met zichzelf. En ze voelt zich daarbij aangesproken op haar vermogen te peilen naar de diepere zin en betekenis van mensen en dingen. Het is boeiend te zien hoe de evangelist, Johannes, dit vermogen -dat men haar geloofsgroei kan noemen- schildert in vier etappes.

Aanvankelijk ziet ze in Jezus alleen maar een man, een mens zoals alle mensen.

Daarna spreekt ze Hem aan als Jood, een tegenstander van de Samaritanen.

Naarmate het gesprek vordert noemt ze Hem een profeet. Wat haar tenslotte doet suggereren dat Hij wel eens de Messias zou kunnen zijn.

 

Jezus onderhoudt zich met de vrouw niet om haar bij het orthodoxe joodse geloof te annexeren. Hij doorbreekt de grenzen van dat geloof en opent voor haar de horizon op de “grenzeloze” God, de ware levensbron. Een bron die niet af te bakenen is binnen de verengende grenzen van een of andere religieuze ideologie.

 

Dat mensen God op het spoor kunnen komen over alle begrenzingen heen -van welke aard ook-  zou wel eens kunnen leiden naar de bron waaruit echte godsdienstigheid opborrelt. Geen berg, noch tempel, noch kerk kan God omvatten; geen volk, beschaving, cultuur of religieuze groepering kan er aanspraak op maken God exclusief te bezitten. Aanbidden “ in geest en waarheid ” is niets anders dan ontvankelijk zijn voor de “grenzeloze” God want Hij overstijgt de begrenzing van alle religieuze strekkingen of confessionele overtuigingen.

 

Zo wil de veertigdagentijd ons, christenen, er aan herinneren dat onze christelijke levenspraxis ons een welbepaalde weg in het leven moet doen gaan. Op die weg is Jezus voorgegaan in zijn vertrouwen op God, de bron waaruit Hij leefde.

Mocht ónze authentieke christelijke levenspraktijk zinzoekende medemensen er toe aanzetten bij die bron te verwijlen en er de genadige nabijheid van de “grenzeloze” God te ervaren.